Elephant with Broken Leg

Elephant with Broken Leg

Location: Minneriya National Park, Sri Lanka

Photo Taken on: Saturday, November 3, 2018.